#علمی پاد ماده چیست؟ چرا جهان از ماده است و از پاد ماده…

#علمی
پاد ماده چیست؟ چرا جهان از ماده است و از پاد ماده نیست؟ آیا ممکن است پاد سیاره زمین کشف شود؟
@shahed_baneh

دیدگاهتان را بنویسید