دعوا کن ولی با کاغذت!!! اگر از کسی ناراحتی یک کاغذ بردار…

دعوا کن ولی با کاغذت!!!

اگر از کسی ناراحتی یک کاغذ بردار و یک مداد، ھر چه خواستی به او بگویی
روی کاغذ بنویس، خواستی ھم داد بکشی تنها سایز کلمات را بزرگ کن نه صدایت را
آرام که شدی برگرد و کاغذت را نگاه کن آنوقت خودت قضاوت کن
حالا می توانی تمام خشم نوشته ھایت را با پاک کن عزیزت پاک کنی
دلی ھم نشکانده ای وجدانت را هم نیازرده ای خرجش ھمان مداد و پاک کن بود نه بغض و پشیمانی

گاھی می توان
از کوره خشم پخته تر بیرون آمد

#دکتر_الهی_قمشه_ای
?♥️

دیدگاهتان را بنویسید