1091242663_264686

1091242663_264686

———————————————-

1091242663_264688

———————————————-

1091242663_264689

———————————————-

مخرج کسر اول و صورت کسر اخر میمونه
۵۱/۲

———————————————-

الف

———————————————-

1091242663_264693

———————————————-

1091242663_264694

———————————————-

اوو راست گفتین ??

ضربه?

———————————————-

1091242663_264696

———————————————-

3 4 5 51
—-×—–×—-×.____×——
2 3 4 50
ج

———————————————-

چکار میکنی استاد ب شک انداختیدمان?

———————————————-

خوبه?

———————————————-

شک آغاز یقین است ?

———————————————-

تایدش کردین گفتم نکنه اشتباه رفتم?

———————————————-

???

———————————————-

،تایید استاد?

———————————————-

پاسخ تست . با تشکر از همکارانی که در پاسخ به آن مشارکت کردند

دیدگاهتان را بنویسید