?دژپسند: افشاکنندگان فساد از وزارت اقتصاد جایزه می‌گیرند…

?دژپسند: افشاکنندگان فساد از وزارت اقتصاد جایزه می‌گیرند

➖وزیر اقتصاد:
?برای مبارزه با فساد کریدور ویژه ایجاد می‌کنم و آماده هر گونه برخوردی هستیم. باید سیستم سوت زنی راه اندازی کنیم و هر کس با فساد مواجه شد سوت بزند
?هر کس فساد را افشا کند که منجر به صدور حکم برای فرد فاسد شود افشا کننده فساد از وزارت اقتصاد جایزه می‌گیرد
@pgnews

دیدگاهتان را بنویسید