?اتفاقى باور نكردنى در مدرسه روستای زیوه ?وجود قرص SHDیا…

?اتفاقى باور نكردنى در مدرسه روستای زیوه

?وجود قرص SHDیا همون ترامادول 50میلی گرم در داخل خوراكى “تی تاپ” که توسط یکی از دانش آموزان از بوفه مدرسه خريدارى شده بود.

?تاریخ 19آذر ماه 98

?از مسئولين ذيربط اللخصوص مديريت آموزش و پرورش درخواست مي شود هرچه سريعتر موضوع پبگيرى نمايند.

?اولياي محترم و معلمان عزيز لطفا به دانش آموزان خود متذكر شويد حتما قبل از خوردن این دست خوراکی ها حتما محتويات داخلي آن را بررسي کنند.

@piransharmedia

دیدگاهتان را بنویسید