‍ ای ازشب هجربوده ناشاد! برخیزکه رهسپارشدشب صبح…

‍ ای ازشب هجربوده ناشاد!
برخیزکه رهسپارشدشب

صبح آمدوبردمیدخورشید
ازرحمت حق مباش نومید

#ملک_الشعرا_بهار
درود
بردمیدن صبحتان خجسته باد

?موسیقی صبختان دل انگیز

??
@bare30p

دیدگاهتان را بنویسید