سه نمونه طرح درس ششم مبتنی بر رویکرد تحول ملی : 1- درس…

Download

سه نمونه طرح درس ششم مبتنی بر رویکرد تحول ملی :

1- درس دوستی (مطالعات)
2- تنها تو را می پرستیم (هدیه)
3- سرگذشت دفتر من (علوم)

دیدگاهتان را بنویسید