?????????? تا 18 سالگی که مدرسه کوفتی نذاشت صبحا بخوابیم،…

??????????
تا 18 سالگی که مدرسه کوفتی نذاشت صبحا بخوابیم،

تا 28 سالگی استرس کار و پول دراوردن و آینده،

بعدش بچه دار میشیم و تا 35 سالگی هم گریه بچه نمیذاره بخوابیم،

تا 50 سالگی هم باید صبحا زود بیدار شیم بچمون رو بفرستیم مدرسه،

تا 65 سالگی هم که از درد بیماری نمیتونیم بخوابیم،

بعدشم که میمیریم???

شانس ما تا بیایم بخوابیم یکی میاد پیس پیس فاتحه میخونه میزنه به سنگ قبرمون بیدارمون میکنه?????????

———————————————-

??????

دیدگاهتان را بنویسید