? راههای ایجاد انگیزه معلم خوب ڪسی نیست ڪه بیشترین چیزها…

? راههای ایجاد انگیزه

معلم خوب ڪسی نیست ڪه بیشترین چیزها را یاد می دهد، بلڪه آن ڪسی است ڪه شوق آموختن و فهمیدن را در دانش آموزان ایجاد می ڪند.
انگیزش، موتور یادگیری است و میزان یادگیری دانش ‏آموزان را به حداڪثر می‏رساند. باید دانش ‏آموز را تشنه یادگیری ڪنیم؛ زیرا با این ڪار خود او به دنبال یادگیری خواهد رفت.

?ڪلیدی برای ایجاد انگیزه:

✨آنچه را ڪه از یادگیرندگان به عنوان هدف آموزشی انتظار دارید در آغاز درس دقیقاً به آنها بگویید.✨

دیدگاهتان را بنویسید