‍ گلدان گل حیاطمان! صبح بخیر دنیای پر از نشاطمان! صبح…

‍ گلدان گل حیاطمان! صبح بخیر

دنیای پر از نشاطمان! صبح بخیر

خورشید شکفته روی فواره ی حوض!

خوشبختی خاطراتمان! صبح بخیر

#شهراد_ميدرى

درود برخوبان
صبحتان به خیر، دلتان پرازنشاط وشادمانی باد

?موسیقی سرشار از آرامش در یک صبح پاییزی??
??
@bare30p

دیدگاهتان را بنویسید