پیام درس : به نظر شما چه کسانی وجوددشان مانند غذا است؟…

پیام درس :
به نظر شما چه کسانی وجوددشان مانند غذا است؟
منظور دوستان که یک رنگ باشند و به ما آرامش و آسایش بدهند.بنابر این وجود اینگونه افراد ضروری است.

———————————————-

باتوجه به این گفته دوستان در گروه اول یا دوم هستند؟؟؟

———————————————-

اگر این خصوصیات و داشته باشند،مانند،غذا

———————————————-

درسته

دیدگاهتان را بنویسید