من فقط یڪ بار دروغ گفتم اونم نیمه شعبان تو جشن گفتم اسمم…

من فقط یڪ بار دروغ گفتم

اونم نیمه شعبان تو جشن گفتم اسمم مهدی ڪه جایزه بدن بهم?

اونم بابام وسطِ مراسم داد زد گفت “شمس الله اگه سڪه نمیدن بیا بریم”???

———————————————-

یارو میره دزدی

رو به خانمه میگه اسمت چیه؟
میگه فاطمه

میگه به احترام اسمت نمیکشمت

رو به شوهرش میگه اسم تو چیه

میگه والا اسمم هوشنگ

تو خونه فاطمه صِدام میکنن?

حالا خوبه شما مرد بودی

ای شمس الله

———————————————-

??

———————————————-

????

دیدگاهتان را بنویسید