سلام روش شمارش جمله ها در نظم( شعر) و نثر( متن) فعل های…

سلام
روش شمارش جمله ها در نظم( شعر) و نثر( متن)

فعل های موجود + فعل های حذفی+ شبه جمله(( منادا+اصوات))

مثال۱?
لقمان را گفتند ادب از که آموختی گفت: از بی ادبان(( آموختم))……(چهار جمله)….سه تا فعل موجودِگفتند،آموختی وگفت
و یک فعلِ حدفیِ ((آموختم))

مثال۲?
ای مادر عزیز که جانم فدای تو….دو جمله
مادر…منادا
باشد…..فعل حذفی( جان من فدای توباشد)
فعل موجود ندارد (صفر)

مثال ۳?
گران سنگ تیره دل سخت سر/زدش سیلی و گفت دور ای پسر…..چهارجمله
دوتا فعل موجودِ…زد،گفت
یک فعلِ حذفی( شو) گفت دور شو
منادا…پسر

مثال ۴?
شیخ خندید وبگفتش ای سلیم/ این درخت علم باشد ای علیم….پنج جمله
سه فعل موجود …خندید،گفت،باشد
علیم و سلیم….منادا

فعل حذفی ندارد.

مثال ۵?
گفت مرا دوبال بر شانه است/
آه ،مادر، نگو ،نمی بینی….شش جمله
فعل های موجود…گفت، است،نگو نمی بینی
آه…..اصوات
مادر….منادا

اصوات: بیان کردن احساس و عواطف انسانی
مانند احسنت، آفرین ،آری، ماشاءالله، آه ،دریغ،افسوس،زینهار،به۰

———————————————-

سپاس ❤️

دیدگاهتان را بنویسید