سلام دوستان. در عبارت ” لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟”…

سلام دوستان. در عبارت ” لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟” برای این دوجمله، نهاد چی میشه؟

———————————————-

سلام نهاد جمله اول آنها میشه
نهاد جمله تو نهاد میشه

———————————————-

در این عبارت :را:نشان مفعول نیست به معنی
به لقمان گفتند”چه کسانی،گفتند؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید