سلام در جمله ی من حواسم جمعِ جمع است. ( جمعِ جمع) چه نوع…

سلام
در جمله ی من حواسم جمعِ جمع است.
( جمعِ جمع) چه نوع ترکیبی است؟

———————————————-

ترکیب وصفی

———————————————-

جمع جمع مسند است.

———————————————-

در جمله ی( من حواسم جمعِ جمع است )
نقش دستوری من و حواسم چیست؟

———————————————-

من ضمیرملکی هستش

———————————————-

چون جمله جمله ی اسنادی است ، حواس من ( نقش نهادی دارد ) و جمع جمع ( نقش مسند دارد ) و است هم فعل اسنادی

دیدگاهتان را بنویسید