انگار نه انگار كه ما عاشقِ اوئیم یعقوبِ گرفتار ، به…

انگار نه انگار كه ما عاشقِ اوئیم
یعقوبِ گرفتار ، به پیراهنِ بوئیم

با شانه بگو سر به سرِ ما نگذارد
ما انجمنِ گم شدگانِ سرِ موئیم

ما رنج بدیدیم ولى گنج ندیدیم!
تقدیر همین بود : بگردیم، نجوئیم

هركس كه بدى كرده به ما خیر ندیده
جز دوست براى همه كس آینه خوئیم

گیرم كه هزاران غزل از هجر نوشتیم
جرات كه نداریم ، به دلدار بگوئیم

همزادِ سكوت شب و همدردِ شقایق
ما شاعركانِ قفسِ بغضِ گلوئیم

دیدگاهتان را بنویسید