امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس…

امروز نه آغاز و نه انجام جهان
است، ای بس غم و شادی که
پس پرده نهان است…

???

دیدگاهتان را بنویسید