?? ? ?? نمایش ضرب کسرها روی محور? (پنجم وششم) ─═ঊঈ ? ঊঈ═─

?? ? ??

نمایش ضرب کسرها روی محور?
(پنجم وششم)

─═ঊঈ ? ঊঈ═─

دیدگاهتان را بنویسید