?? ? ?? ضرب عدد صحیح در کسر? پنجم وششم ─═ঊঈ ? ঊঈ═─

?? ? ??

ضرب عدد صحیح در کسر?
پنجم وششم

─═ঊঈ ? ঊঈ═─

دیدگاهتان را بنویسید