?ویژگی های صدا و بیان معلم شایسته ?صدای معلم رسا و دلنشین…

?ویژگی های صدا و بیان معلم شایسته

?صدای معلم رسا و دلنشین باشد.

? آهنگ صدا متغیر باشد و تن و آهنگ صدا یکنواخت نباشد.

? حالات عاطفی صدا رعایت شود.

? ساخت دستوری جملات و بیان رعایت شود.(خبری، سوالی، منفی، تاکیدی و…)

? بیان معلم درخور فهم و درک دانش آموزان باشد.

? صدا با موقعیت مکانی فراگیران مطابقت داشته باشد و همه صدای معلم را بشنوند.

?معلم خیلی تند و خیلی آهسته صحبت نکند.

?بیان معلم بریده بریده نباشد.

?مکث های طولانی و بیش ازحد نداشته باشد.

?تکیه کلام های بی مورد نداشته باشد.

? بیان معلم دوستانه و صمیمانه باشد.

? بیان معلم آمرانه و دستوری نباشد.(بیا ،بگو، بشین،…)

?معلم با شور و حرارت صحبت کند. اثر روانی کلام با شور و شوق بیشتر از کلام معمولی است.

? ?

دیدگاهتان را بنویسید