? یکشنبە ۱۷ آذر – اعتصاب کارمندان در شهر حله (بابل) در…

? یکشنبە ۱۷ آذر – اعتصاب کارمندان در شهر حله (بابل) در حمایت و همبستگی با قیام سراسری مردم عراق

دیدگاهتان را بنویسید