?دراین ظهر زیبا? ?سایه خدابرسرتون ?سلامتی بروجودتون…

?دراین ظهر زیبا?

?سایه خدابرسرتون
?سلامتی بروجودتون

?سرسبزی درخانه هاتون
?سخاوت خدا درمالتون

?سرنوشت نیکو در عمرتون
?سبد سنبل در دستتون

ظهرتون معطر به عطرخدا??

‌‎‌‌‎‌‌‌

????

دیدگاهتان را بنویسید