#پ_2189 #پاسخ_به_سوالات #جمع_سه_عدد سه عدد صحیح داریم….

#پ_2189

#پاسخ_به_سوالات

#جمع_سه_عدد

سه عدد صحیح داریم.

جمع عدد اول و دوم 4-

جمع عدداول و سوم14-
جمع عدد دوم و سوم8-

است. جمع سه عدد کدام است؟

حل:

در هر عدد در عبارت بالا دوبار تکرار شده است.

پس هر سه عدد را با هم جمع کنید و حاصل را نصف کنید جمع سه عدد بدست می آید.

-4-8-14=-26

-26÷2=-13

جمع سه عدد.

با #حل_معادله عدد سوم
-9

و عدد اول
-5

و عدد دوم
1

بدست می آید.

《امانتدار باشیم 》

@riazieducation96

@mahdiahmadiledari

دیدگاهتان را بنویسید