#پ_21888 #اعداد_متقارن واژه ی متقارن واژه ای است که از هر…

#پ_21888

#اعداد_متقارن

واژه ی متقارن واژه ای است که از هر دو طرف به یک شکل خوانده می شود ، مثل نان ، درد…

اعداد متقارن نیز اعدادی هستند که از چپ به راست و از راست به چپ یکی هستند ، مانند :

121 ، 95359

از هر عددی می توان یک عدد متقارن به دست آورد.

مراحل زیر را دنبال کنید

1. عددی را با دو رقم یا بیشتر در نظر بگیرید:                                          57

2. رقم هایش را به ترتیب عکس بنویسید:   

#عدد_مقلوب

عددی را مقلوب گوییم که ارقام آن برعکس عدد داده شده باشند

                                             75

3. دو عدد را با هم جمع کنید :  

                                      

75 + 57=132

4. اگر حاصل جمع ، یک عدد متقارن نبود دو مر حله ی قبلی را با این عدد تکرار کنید .

 این کار را آنقدر تکرار کنید تا به یک عدد متقارن برسید. 
                    
132متقارن نیست. پس آن را مقلوب کرده با 132 جمع می کنیم

                                                                                 132 + 231=363

حاصل یک عدد متقارن است.

《امانتدار باشیم 》

@mahdiahmadileedari

@riazieducation96.

دیدگاهتان را بنویسید