لطفا اینو توضیح بدین چطور دو هفتم از هفت دهم کوچکتر؟

لطفا اینو توضیح بدین چطور دو هفتم از هفت دهم کوچکتر؟

———————————————-

مخرج مشترک بگیرین متوجه میشین

———————————————-

شما برا این دو عدد گفتین

———————————————-

1134043354_240627

دیدگاهتان را بنویسید