(در نظر هوشیار) میشه نهاد هر ورقش دفتریست معرفت کردگار…

(در نظر هوشیار) میشه نهاد

هر ورقش دفتریست معرفت کردگار میشه گزاره

———————————————-

برگ درختان سبز نمیشه نهاد؟؟

———————————————-

نه
در نظر چه کسی؟
هوشیار
پس هوشیار نهاده

———————————————-

هر ورق چه چیزی مثل دفتر است
برگ درختان سبز
این درست نیست؟؟

———————————————-

در نظر هوشیار متمم نمیشه؟؟

———————————————-

?‍♂

———————————————-

برگ درختان سبز در نظر هر انسان اگاهی مانند دفتری نشانه ای از شناخت خداوند است

———————————————-

در این جمله فاعل کدومه؟

———————————————-

چه چیزی نشانه شناخت خداوند است
که پاسخ میشه برگ درختان سبز
نهاو اینجا مسند هست

———————————————-

به نظرم در نظر هوشیار متمم هست

———————————————-

فاعل نداریم چون کسی کاری انجام نداده نهاد همون مسند هست اینجا

———————————————-

نگاه کردن هوشیار کار نیست؟؟

———————————————-

است جزو افعال اسنادی هست و نهادش هیچ وقت فاعل نیست بلکه مسند

———————————————-

فعل جمله که نگاه کردن نیست بلکه نشانه ای هست میشه فعل

———————————————-

بنظرم فردا نرو سر کلاس

———————————————-

????????

———————————————-

سلام همڪار عزیز
ادبیات فارسی خیلی گسترده هست و همڪارمون نظرشون گفتن قرار نیست به همدیگرحرفی بزنیم ڪه موجب ناراحتی همڪار بشه .لطفا رعایت ڪنیم
همه چیز را همگان دانند

———————————————-

اره همکارمون اشتباه کردن اون حرف رو زدن
باید افتخار کرد به همه همکارانی که دنبال دانش افزایی هستند و با مطالعه به کلاس می روند

دیدگاهتان را بنویسید