درفيلم ارسالي خيلي راحت ميشه عدداعشاري را بر عدد طبيعي…

درفيلم ارسالي خيلي راحت ميشه عدداعشاري را بر عدد طبيعي تقسيم كرد

دیدگاهتان را بنویسید