40 گفته ارزشمند در مورد معلم بودن ?تقدیم به همه معلمان…

40 گفته ارزشمند در مورد معلم بودن ?تقدیم به همه معلمان زحمت کش?
1)يك روز با معلم خردمندي مصاحب بودن بهتر از مطالعه هزار صفحه با ارزش است.

2)اندرون هر معلم بزرگ دنياي بزرگتري وجود دارد كه كشف آن نياز به كاشفان بزرگي دارد.

3)معلمان دشمنان جهل،مخالفان فقر و پيام آوران صلح و دوستي در جهان مي باشند.

4)بهترين يادگيري ،يادگيري از بهترين معلمان است.

5)معلمان ياور تمامي كودكان ،شكوفا كننده اذهان انسانها،آموزنده محبت به انسانيت و شكل دهنده آينده بشريت مي باشند.

6)معلمان خوب باارزشترين موجودات روي زمين و معلمان بد پر هزينه ترين آنان مي باشند.

7)بهترين معلم آن است كه دانش آموزان از بيان دانش او احساس لذت كنند.

8)معلمي كه اهل مطالعه نيست پير شده است چه 20 ساله يا 60 ساله باشد.

9)معلمان در ظاهر انسانهاي معمولي اند اما به بزرگترين و خطيرترين كار جهان مشغولند.

10)تنبيه و تشويق جزئي ترين ترفند يك معلم ماهر مي باشد.

11)يك معلم معمولي مطلب را مي گويد.معلم متوسط آن را توضيح مي دهد.معلم خبره آنرا اثبات مي كند و معلم نخبه آنرا در اذهان دانش آموزان القاءمي كند. 

12)معلمي كه تخيل قوي اما مطالعه ندارد همچون پرنده اي است كه بال دارد اما پا ندارد.

13)هنر تدريس هنر كمك به كشف ناشناخته هاست.

14)بهترين معلم آن است كه بيشترين احترام را به دانش آموزش قائل شود.

15)يك معلم خوب نه تنها سعي مي كند كه مطالب جديدي بگويد بلكه قديمي ترين مطالب را نيز به شيوه نو مي گويد.

16)ملتي كه بهترين معلمان را دارد نيازي به معادن طلا و نقره ندارد.

17)معلمي كه مي داند اما نمي آموزد چون يك قاضي است كه بيگناهي را سر دار مي برد.

18)ملتي كه قهرمانان زيادي دارد اما معلمان خوبي ندارد همچون غولي است كه جثه بزرگي دارد اما شعور ندارد.

19)يك معلم بزرگ هميشه به مردم مي گويد كه ساختن كودكان كم هزينه تر از ترميم بزرگسالان است.

20)معلم تنها تاجري است كه ثروتش به يغما نمي رود.

21)بهترين هديه يك جامعه به مردمش تربيت حاذق ترين معلمان است.

22)هر آنچه معلمان به دانش آموزان مي آموزند آنها همان را در جامعه پياده مي كنند بنابراين هر كلاس درس مي تواند يك جامعه و يا يك دولت باشد.

23)نجات و رستگاري هر جامعه اي در سايه معلمان رستگار ممكن است.

24)بهترين معلم آن است كه هنر سئوال كردن را به دانش آموزان بياموزدچرا كه ملتي كه سئوال مي كند تن به بردگي نمي دهد.

25)معلمي حرفه اي است كه تمام حرفه هاي ديگر را درس ميدهد.

26)بهترين معلم اول درس مي گويد و سپس امتحان مي گيرددر عين حال به دانش آموزان مي آموزد كه روزگار اول امتحان مي گيرد بعد درس مي دهد.

27)يك معلم خوب  تحمل كردن را به دانش آموزان ياد مي دهد.

28)اگر معلم و مدرسه هزينه بردار است بايد دانست كه جهل خانمانسوز و ريشه برانداز است.

29)معلمان ماهر انديشه خود را به دانش آموزان تحميل نمي كنند بلكه انديشيدن را به آنها ياد مي دهند.

30)بهترين معلم اول راهنماي خوبي براي كودكان است و بعد بهترين تدريس كننده است.

31)جامعه اي كه به معلم اش بهائي نمي دهد ارزشي در بين جوامع ندارد.

 32)معلمان سازندگان يك ملت اند واي بر ملتي كه با سازندگان خود بيگانه است.

33)معلمان چشمان ما را به دنيا باز مي كنند.كنجكاوي ما را برمي انگيزندو به متزلزل ترين انسانها اعتماد به نفس مي دهند.

34)يك معلم خوب ذهن دانش آموز را خسته نمي كند بلكه هميشه او را تشنه  آموختن نگه مي دارد.

35)معلمي كه خود هدف ندارد هرگز نمي تواند دانش آموزانش را هدفمند كند.

36)معلمان خوب اول استعداد يابي مي كنند و سپس بر شكوفائي ان استعدادها همت مي گمارند.

37)معلمي كه علاقه اي به تدريس ندارد چون تاجر ورشكسته اي است كه چاره اي جز وقت كشي ندارد.

38( معلمان چون انبياء ،وارثان پيامبراندو تربيت و تعليم بشريت هدف غائي آنهاست

39)اگر معلمي نتواند آينده را براي جوانان بسازد حتما مي تواند جوانان را براي آينده بسازد.

40)اگر معلم نبود دنيا ارزشي نداشت چرا كه زيبائي دنيا در سايه تعليم و تربيت است .خيابانهاي بدون معلم و دانش آموز چه دلتنگ كننده است

دیدگاهتان را بنویسید