???? زشت شد،ببخشید سه بیستم باقی

????
زشت شد،ببخشید
سه بیستم باقی

———————————————-

زبهر نیایش سروتن بشست یکی پاک جای پرستش بجست …. نقش “یکی” و “پاک جای” چیست؟

بینداخت چون باد خم کمند سر جادو اورد ناگه به بند…. نقش “خم” و “سر” چیست؟
میانش به خنجر به دونیم کرد دل جادوان زو پر از بیم کرد… نقش “میانش” و “دل” چیست؟

———————————————-

میانش،و دل مفعول
خم کمند ترکیب اضافی
سر جادو ترکیب اضافی

1⃣بیت اول معنی
رستم با سرعت بسیار مانند باد حلقه ی طناب را به سوی جادوگر پرتاب کرد و بی درنگ سرش را به بند کشید.و او را اسیر کرد
این بیت دو جمله دارد
خم کمند و سر جادو و ترکیب اضافی وو مفعول
و ناگه قید است
تشبیه و مبالغه دارد
کمند و بند قافیه و ردیف ندارد
2⃣بیت دوم
بیت دو جمله دارد
میانش و دل جادوان هر دو ترکیب اضافی و هردو مفعول هستند
دو نیم ترکیب وصفی
زو مخفف از او
دونیم و بیم قافیه هستند و کرد ردیف

پاک جای مفعول

دیدگاهتان را بنویسید