?مخصوص دانش آموزان ششم? سه راه برای یافتن كسری بین دو عدد…

?مخصوص دانش آموزان ششم?
سه راه برای یافتن كسری بین دو عدد كسری

بین هر دو عدد کسری ، هر قدر هم به هم نزدیک نه تنها یک عدد کسری بلکه بی شمار عدد کسری وجود دارد.

راه اول برای پیدا نمودن یک عدد کسری بین دو کسر،باید کسری را تشکیل دهیم که صورت آن مجموع صورت های دو کسر و مخرج آن نیز مجموع مخرج های دو کسر باشند.

راه دوم:معدل یا میانگین دو عدد کسری نیز بین آن ها قرار دارد. (دو کسر را با هم جمع کرده و تقسیم بر دو می کنیم)

راه سوم: بین دو کسر مخرج مشترک می گیریم و در صورت لزوم مضارب مشترک دیگری به عنوان مخرج انتخاب می کنیم.

برای به دست آوردن چند کسر بین دوکسر ،ابتدا دوکسر را هم مخرج می کنیم بعد از آن اگر ۲ کسر بین آن دورامی خواستیم آن ها را در عدد ۳ ضرب می کنیم و اگر ۳ کسر بین آن ها رامی خواستیم آن هارا در عدد ۴ ضرب می کنیم و…. بعنوان مثال:
۱ ، ۱
۲، ۳

ابتدا برای آنها دوکسر مساوی، با مخرج مشترک می نویسیم . مخرج ۶ را انتخاب می کنیم.

۳، ۲
۶، ۶

سپس آنها رادر عدد ۳ ضرب می کنیم . همان طور که مشاهده می کنیم دو کسر بین آن ها قرار می گیرد.

۹ ، ۸ ، ۷ ، ۶
۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸

اگر ۳ کسر بین آن ها را می خواستیم ؛ آن دو را در عدد ۴ ضرب می کنیم .

4 کسر بین : 1 , 1

5 6

روش اول : مخرج کسر ها را جمع می کنیم سپس صورت کسر ها را جمع می کنیم و کسر حاصل را بین

دوکسر می نویسیم.
2 ,
11

باز دو باره جمع مخرج و صورت کسرها ی کنار همدیگر را ادامه می دهیم و الی اخر
1 ، 2 ، ، 1
5 ، ۱1 ، ، 6

روش دوم : مخرج مشترک را با ساختن کسر مساوی انجام می دهیم.
6 ، … ، … ، 5
30 ، … ، … ، 30

سپس کسر های ساخته شده را در یک عدد بالاتر از تعداد کسرهای خواسته شده در5 ضرب می کنیم

مثال : 30 ، 29 ، 28 ، 27 ، 26 ، 25

150 150 150 150 150 150

آزمون ریاضی ششم فصل ۱ و ۲
#ششم
#ریاضی

دیدگاهتان را بنویسید