✍️ کدام درست است؟ بافراشت یا بيفراشت (۲) ? در نوشتار…

✍️ کدام درست است؟ بافراشت یا بيفراشت (۲)

? در نوشتار معيار امروز، هرگاه حرف های « ب، ن، م » بر سر فعل هايی قرار بگيرند كه با نشانه همزه « ا » آغاز شده باشند، هنگام نوشتار، حرف « ی » جانشين همزه می شود.

✳️ به دو جمله زیر توجه کنید:
? آرش، تيری بيفكند و پرچم پيروزی ايرانيان را برفراز كوه، بيفراشت.
? آرش، تيری بافكند و پرچم پيروزی ايرانيان را برفراز كوه، بافراشت.

✅ شيوه نوشتاری نخست درست درست است.

✳️ نمونه های بیشتر
مانند: انداز ← بينداز
انگيخت ← بينگيخت
افروخت ← بيفروخت

〰〰〰〰〰〰〰〰

دیدگاهتان را بنویسید