۱-۳/۴=۱/۴ باقی مونده ۲/۵×۱/۴=۱/۱۰ دفتر ۳/۴+۱/۱۰=۱۷/۲۰…

۱-۳/۴=۱/۴
باقی مونده
۲/۵×۱/۴=۱/۱۰
دفتر
۳/۴+۱/۱۰=۱۷/۲۰
کتاب و دفتر ۳/۲۰ هم مونده
۳ ۱۰۰
۲۰ □=۲۰۰۰
کل پول

———————————————-

ممنون همکار??

———————————————-

میشه با شکل بگید لطفا

———————————————-

1091242663_263755

———————————————-

هر قسمت 100

20×100=2000

دیدگاهتان را بنویسید