گفتارمثبت،گفتارمنفی

گفتارمثبت،گفتارمنفی

———————————————-

کسی نبود؟

———————————————-

1091242663_263901

دیدگاهتان را بنویسید