کنایه دومعنی میرسونه معنی دورومعنی نزدیک منظورازکنایه…

کنایه دومعنی میرسونه معنی دورومعنی نزدیک منظورازکنایه معنادورمدنظرماست مثلا درفلانی همیشه بازاست معنای نزدیک یعنی درشون بازه همیشه معنی دوریعنی درشون به روی مهمون بازه

———————————————-

الان مو به مو خواندن معنی نزدیکش چیه؟

———————————————-

یعنی چیزی جانگذاستن چیزی ازقلم ننداختن

دیدگاهتان را بنویسید