چه آرزوهایی قشنگی که تمامش فقط برای داشتنه تو ناتموم…

چه آرزوهایی قشنگی
که تمامش

فقط برای داشتنه

تو

ناتموم موند…
???

دیدگاهتان را بنویسید