سلام معنی حقوق بشر چیست؟

سلام معنی حقوق بشر چیست؟

———————————————-

معنی حقوق بشر

———————————————-

مفهوم وماهیت حقوقه.حقوق جمع حقه و اختیاریه..که قانون برای فرد شناخته
که بتونه عملی را انجام بده ویا آن را ترک کنه
به عبارتی قدرتی که قانون به شخص داده .

———————————————-

ممنون

دیدگاهتان را بنویسید