سرعت امواج لرزه ای ⭕️در پوسته بین ۶ تا ۷ کیلومتر بر ثانیه…

سرعت امواج لرزه ای
⭕️در پوسته
بین ۶ تا ۷ کیلومتر بر ثانیه
⭕️در مرز بین پوسته و گوشته (تغییر جنس و ساختار مواد )
8کیلومتر دبر ثانیه

⭕️در قسمت جامد و بالایی گوشته (تراکم بالاتر از پوسته )
8/3
کیلومتر بر ثانیه

⭕️ در قسمت خمیری گوشته (کم تراکم )
8
کیلومتر بر ثانیه
⭕️در پایین ترین بخش گوشته زیرین (بیش ترین سرعت )
13/5
کیلومتر بر ثانیه در این بخش امواج لرزه ای مرتبا افزایش سرعت دارند زیرا سنگ ها متراکم تر هستند
⭕️در قسمت مرکزی و جامد هسته حدود
11/2
کیلومتر بر ثانیه

ناجی

دیدگاهتان را بنویسید