©حکایت زیر از باب اول گلستان سعدی انتخاب شده است آن را با…

©حکایت زیر از باب اول گلستان سعدی انتخاب شده است آن را با دقت بخوانید .

اسکندر رومی را پرسیدند دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی که ملو ک پیشین را خزاین و عمر و ملک و لشکر بیش از این بوده است و ایشان را چنین فتحی میسر نشده ,گفتا به عون خدای عز و جل هر مملکتی را که گرفتم رعیتش نیازردم و نام پادشاهان جز به نکویی نبرم ,
بزرگش نخواهند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد

با توجه به حکایت بالا به سوالات ۱ تا۴ پاسخ دهید.
1)کدام مورد در این حکایت دیده نمی شود؟

1)واژه های مخفف 2)واژه های متضاد 3)جمله ی پرسشی 4)شبه جمله

2)در این حکایت چند کلمه جمع وجود دارد؟ (بدون افعال)

1)دو. 2)سه 3)چهار 4)پنج

3)در این حکایت هم خانواده کدام کلمات دیده نمیشود ؟

1)دلیر 2)ملک 3)ملک (با صدای او ) 4)خزینه

4)تعداد افعال(( منفی ))این حکایت چند تاست ؟

1)دوتا 2)سه تا 3)پنج تا 4)چهار تا

دیدگاهتان را بنویسید