همکارای گرامی کدام گزینه در بیتهای زیر مبالغه نیست ؟

همکارای گرامی کدام گزینه در بیتهای زیر مبالغه نیست ؟

———————————————-

سلام
ج

———————————————-

اگه ج باشه ب هم میتونه باشه

———————————————-

ملاک تشبیه نیست

———————————————-

ملاکتون برا گزینه ج؟

———————————————-

ممنون ?

———————————————-

گزینه د
به کردار شیر مانند شیر
به نظرم مبالغه نیست همانند،سازی،است

———————————————-

گزینه ب قطعا مبالغه است درفروریختن خون چون رود

———————————————-

سلام
با کسب اجازه از اساتید بزرگوار??

الف-آرایه ی مبالغه(در جوش وخروش اسب و تکه تکه شدن زمین براثر ضربه های سم رخش)

ب- آرایه ی مبالغه( در ریختن خون و فراوانی آن)+آرایه ی‌تشبیه( خون مانند رود)

ج-آرایه تشبیه( خم کمند به باد)+مبالغه( در سرعت بسیاربالای انداختن کمند)+ کنایه( به بند آوردن: کنایه از کسی را اسیر وگرفتارکردن)

د-آرایه ی تشبیه( رستم مانند شیر)+ تناسب( سر ،گوش ، یال وتن)

پس به نظر می رسدگزینه (((د))) مبالغه نداشته باشد.

بازهم باکمال احترام جای نقدونظرات اساتید بزرگوار محفوظ هست.

???جمالی حقیقت????

دیدگاهتان را بنویسید