سلام چند کلمه هم خانواده‌ی کلمه عزت بنویسد بنویسید.

سلام چند کلمه هم خانواده‌ی کلمه عزت بنویسد بنویسید.

———————————————-

عزیز،اعزاز،معزز

———————————————-

ممنونم سه حرف اصلی دارد یا دوحرف؟

———————————————-

عزز.که ز مشدده

———————————————-

سه حرف عزز تشدیدمیگیره

———————————————-

ممنونم آیا کلمه حق هم مشدد هست؟

———————————————-

بله

———————————————-

سلام
بله حقق که به صورت حقّدرومده

———————————————-

این یک فعل مضاعف است…. یعنی فعلی که ریشه ی آن مشدداست… مثل عزّ، شدّ، جدّ، ربّ….. عزت عزیز اعزاز معزز

دیدگاهتان را بنویسید