سلام لطفا فرق آرایه ادبی و دستوری و بگید

سلام لطفا فرق آرایه ادبی و دستوری و بگید

———————————————-

نکات دستوری شامل فعل
نهاد
نهاد جمله
وووو
آرایه شامل مبالغه
تشبیه
تضاد وو

———————————————-

ارایه شامل کنایه ضرب المثل تناسب یاجناس مراعات نظیر تشبیه مبالغه…
دستوری به خودشه نانش یهنی نهاذ گزاره فعل …

———————————————-

شما معلم هستین

———————————————-

من بله ششم دارم

———————————————-

اها

دیدگاهتان را بنویسید