#پ_2183 #تقسم_اعشاری #حالت_اول #ریاضی_پنجم_ششم…

#پ_2183

#تقسم_اعشاری

#حالت_اول

#ریاضی_پنجم_ششم

#تقسیم_عدد_اعشاری_برعددطبیعی

در این حالت همانند تقسیم عادی عمل می کنیم

یعنی با توجه به مقسوم علیه، مقسوم علیه را از چپ جدا کرده و عمل تقسیم را انجام می دهیم.

خط اعشار را مانند دیوار به پایین می کشیم

(دیواری نا مرئی که بتوان از آن رد شد!)

اما هرگاه به اعشار رسیدیم در خارج قسمت اعشار می زنیم

و عمل تقسیم را ادامه می دهیم.

مثال:

1.2÷3

مقسوم علیه یک رقم است پس یک رقم از 1.2 جدا کرده تقسیم می کنیم

1÷3

که امکان ندارد. پس باید رقم دوم را هم اضافه کنیم

درواقع اینجا یک خارج قسمت
صفر داریم

1÷3=0×3+1

اما به دیوار یعنی اعشار رسیدیم
پس در خارج قسمت اعشار می زنیم

اعشار را به صورت دیوار بکشید به سمت پایین

1|2÷3

حال در خارج قسمت اعشار بزنید و تقسیم را ادامه می دهیم. همانطور گفتم فرض میشود اعشاری وجود ندارد
12÷3= 4×3

پس خارج قسمت 4و درواقع
0.4
و مانده صفر است.

《امانتدار باشیم 》

@mahdiahmadiledari
@riazieducation96

دیدگاهتان را بنویسید