جواب سوال ۵ و۶چجوری میشه

جواب سوال ۵ و۶چجوری میشه

———————————————-

سوال 5
31X+41X=72X
این عدد مضربی از 72 است پس حتما مضربی از 3 است ( 3تا 24 میشه 72)پس بر 3 بخشپذیره پس باقیمانده اش 0 میشه

———————————————-

سپاس
و چهارمی رو چطور بگیم بدون استفاده از xوy

———————————————-

این سوالم اگه بدون x.y
یک عدد طبیعی مثال بزنید و بعد 31 برابر و 41 برابر کنید و جمع کنید میبینید که بر 3 بخشپذیره
مثلا 2 را در نطر بگیرید
31×2=62
41×2=82
62+82=144
که 144 بر 3 بخشپدیره پس باقیمانده اش 0 میشه

———————————————-

این و صبح با xو yتوضیح دادم متوجه نشد

دیدگاهتان را بنویسید