? دریدگان، حاکم بر ایران در دروغگویی و وقاحت در طول تاریخ…

? دریدگان، حاکم بر ایران در دروغگویی و وقاحت در طول تاریخ بشر، بی نظریند!

جانشین فرمانده سپاه تروریستی : در غائله اخیر بسیج و سپاه بدون اسلحه به خیابان‌ها رفتند!

یک نفر از ما اسلحه نداشتند، در حالیکه جلوی ما خیلی اسلحه بود!

وقتی عمام دجالش جلوی دوربین گفت خدعه کردم یعنی دروغ گفتم از این کثافات و عصاره اون امام بهتر از این انتظار نباید داشت

دیدگاهتان را بنویسید