کاملا حرفت منطقی وگله اما یه اصل در روانشناسی هستش بنام…

کاملا حرفت منطقی وگله اما یه اصل در روانشناسی هستش بنام تفاوت های فردی وهمگی بران اگاهی اما در اجرای ان کم توجه شاید دلیل در این که اغلب همکاران بنا بر این موارد از جمله وسواسی .دلسوزی … خواهان یاد گیری در تمام فراگیران هستیم.
غافل از انکه یادگیری در فراگیران دیر وزود وزمان میخواد .که شاید در اینده رخ دهد وشایدم اصلا نه .ولی همین فرد در کار دیگه توانا باشد.در نتیجه ما باید همگی دریه چشم وتوان نبینم ونگاه نکنیم ما باید اجازه بدیم دانش اموز در راهها وطرق مختلف درگیر کنیم ودر این رابطه وکار تعادل وتداوم فراموش نشه .

———————————————-

اینطور کمتر خسته میشیم
واموزش لذت بخش میکنیم

دیدگاهتان را بنویسید