چهارشنبہ سیزدهم آذرماهتون پر از اتفاقهای زیبا و قشنگ دعا…

چهارشنبہ
سیزدهم آذرماهتون
پر از اتفاقهای زیبا و قشنگ

دعا میکنم امروز
لحظاتت همه شاد
دلت ازغم آزاد
روزگارت لبخند
دلت ازکینه تهی
همه جا،نام تو ازمهر
به لب ها جاری
و تو با یاد خداوند بزرگ
به سلامت ببری راه به پیش
☆☆☆♡

دیدگاهتان را بنویسید