پست آخر به رسم هرشب……. گاهی، برای رهاشدن اززخم های…

پست آخر به رسم هرشب…….

گاهی،
برای رهاشدن اززخم های زندگی باید بخشید وگذشت ….
میدانم که بخشیدن کسانی که ازآن زخم هاخورده ایم،سخت ترین کاردنیاست….
ولی،،
تازماتی که هرصبح چشمان خودرا باکینه بازکنیم
وآدمهای،خاطرات تلخ رازنده نگه داریم ودرذهن خود هرروزمحاکمه شان کنیم….رنگ آرامش رانخواهیم دید !!
گاه،،،
باید چشم ها رابست وازکنارتمام بد بودنها گذشت…

شب خوش?

دیدگاهتان را بنویسید