1137377008_59414

1137377008_59414

———————————————-

1137377008_59602

———————————————-

در هر صورت وقتی بار اول مقداری از پول خرج میشه دیگه اون بخش خرج شده قابل برگشت نیست پس بار دوم از مابقی پول کسر میسه

———————————————-

به نظرم جواب اولی هم درسته

———————————————-

یک سوم ۳۶۰۰ میشه ۱۲۰۰ و یک دومش میشه ۱۸۰۰ که اگه جمع بشن میشه ۳۰۰۰ و باقیمانده میشه ۶۰۰ که در سوال گفت ۱۲۰۰ باقیماندش پس ۳۶۰۰ جواب درستی نیست

———————————————-

ولی ۷۲۰۰ یک سومش میشه ۲۴۰۰ و یک دومش میشه ۳۶۰۰ که وقتی جمع بشن این دو عدد میشه ۶۰۰۰ و باقیمانده میشه ۱۲۰۰ که دقیقا با سوال مطابق میشه

دیدگاهتان را بنویسید