⭕️‍‍سپاە بە بزرگترین قاچاقچی جھان تبدیل میشود کشف محموله…

⭕️‍‍سپاە بە بزرگترین قاچاقچی جھان تبدیل میشود

کشف محموله ٩٣٣ کیلویی هروئین توسط کمرگ کشور جمھوری آذربایجان، جاسازی شده در بار تریلی‌هایی که از ایران به اوکراین می‌رفتند.

تقویت هوش و استعداد تحلیلی

دیدگاهتان را بنویسید