چقدر راه مونده تا ما آدما به آدمیت برسیم؟…

چقدر راه مونده تا ما آدما به آدمیت برسیم؟

‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍

دیدگاهتان را بنویسید